Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.grillmarket.gr είναι μια προέκταση του φυσικού καταστήματος GrillMarket Moν/πη ΙΚΕ που εδρεύει στην Λ.Κηφισού 78 στο Ρέντη με Τ.Κ.182 33. Έχει , ΑΦΜ 801292540 & Γ.Ε.ΜΗ: 153690407000 . Η λειτουργία και χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από όρους και προϋποθέσεις που ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά.


Πραγματοποιείστε τις αγορές σας αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνήσει με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις αφού η περαιτέρω περιήγηση και χρήση στην ιστοσελίδα μας www.grillmarket.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους καθώς και τη δήλωσή σας ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Έχετε την πλήρη ευθύνη των συνεπειών αν και εφόσον επιτρέψετε την χρήση των στοιχείων και κωδικών σας από άτομα ανήλικα ή που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.


Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.grillmarket.gr, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.


Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της επιχείρησης όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η επιχείρηση, στα πλαίσια των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και κατά την κοινή πείρα και λογική, δικαιούται να διορθώνει καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από μηχανογραφικό ή τυπογραφικό λάθος και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους, ενημερώνοντας όμως άμεσα τους πελάτες, των οποίων η σύμβαση πώλησης δεν έχει ολοκληρωθεί για τις αλλαγές αυτές και καλώντας τους να δηλώσουν αν επιθυμούν την εκτέλεσή της σύμβασης με τους νέους - ορθούς όρους ή την ματαίωσή της. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να εκτελέσει παραγγελία που έρχεται σε αντίθεση με την τιμολογιακή πολιτική της (π.χ. αναγραφή εσφαλμένης τιμής σε κάποιο προϊόν).


Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη, με βάση τα τηρούμενα στοιχεία, για την διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Όποια ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από την χρήση παραπομπών οι οποίες και εμπεριέχονται στον παρών διαδικτυακό τόπο, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα grillmarket.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης , προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.


Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα grillmarket.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η επιχείρηση παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η επιχείρηση εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.


Εγγύηση

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων και αντικατάστασή των σε κάθε περίπτωση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Επιχείρησης έφθασαν στα χέρια του λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής ποιότητας/ελαττωματικά. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει το προϊόν και να λάβει το τίμημα με την προϋπόθεση ότι θα κοινοποιήσει γραπτώς (μέσω e-mail στο info@grillmarket.gr) το αίτημα αυτό εντός 14ων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από το σημείο παραλαβής ή του σημείου που θα υποδείξει.

Με την άσκηση της υπαναχώρησης ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει στην Επιχείρηση το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία του παραδόθηκε, χωρίς φθορές, την συσκευασία του προϊόντος με την οποία αυτό παραδόθηκε καθώς και σαφείς-μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις για την ασφαλή αποστολή του προϊόντος εντός των 14ων ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ενώ εντός της ίδιας προθεσμίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει τυχόν ποσό που έχει καταβληθεί από τον πελάτη. Το προϊόν επιστροφής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από το grillmarket.gr και επιβαρύνουν τον πελάτη.


Ακυρώσεις

Η παραγγελία σας μπορεί να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή εφόσον δεν έχει αποσταλεί. Η ακύρωση γίνεται μέσω τηλεφώνου ή email. Το ποσό επιστρέφεται ακέραιο και χωρίς καμιά επιβάρυνση στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται είτε μέσω τραπέζης, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Εάν δεν προλάβετε και η παραγγελία σας αποσταλεί, τότε ισχύει η περίπτωση επιστροφής προϊόντων.


Εάν έχετε πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα και επιθυμείτε την ακύρωση της συναλλαγής σας και εφόσον δεν σας έχουν αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα εντός 24 ωρών από την εντολή αγοράς, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, για να σας επιστρέψουμε άμεσα το ποσό χρέωσης που έχει γίνει στην πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα.


Ασφαλείς Συναλλαγές/Προσωπικά Δεδομένα

Το www.grillmarket.gr όντας γνώστης της ιδιαίτερης σημασίας των θεμάτων ασφαλείας των δεδομένων συναλλαγής, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή τους. Η ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύει τα μέλη της από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης στοιχείων.

Το grillmarket.gr λαμβάνει τη δέσμευση να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τους πελάτες/χρήστες του και να τηρήσει όλες τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν. Το www.grillmarket.gr δεν συγκεντρώνει στοιχεία προσωπικών δεδομένων πελατών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Η παρούσα ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα δεν απαιτεί χορήγηση προσωπικών στοιχείων για την πλοήγηση ή την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Ωστόσο, η παραγγελία προϊόντος δια να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη, και γενικότερα η υποστήριξη, προώθηση κι εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να ζητήσει την γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλ). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνον για την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του www.grillmarket.gr για την παροχή των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί, κατά την εγγραφή του να λαμβάνει ενημερώσεις για νέα προϊόντα, προσφορές είτε από την Επιχείρηση, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες με e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω SMS, συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο grillmarket.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα, καθώς επίσης και ότι αν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία του δικτυακού τόπου. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα διακοπής της επικοινωνίας η οποία πραγματοποιείται με σχετική δήλωση αυτού ή άλλου αιτήματός του στη σχετική φόρμα επικοινωνίας.

Τα μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά την κίνηση του λογαριασμού τους καθώς και την σχολαστική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

Για την ασφαλέστερη χρήση των μελών/χρηστών το www.grillmarket.gr συνιστά σ’ αυτούς να αλλάζουν τακτικά το password του και να αποφεύγουν τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.


Εφαρμοστέο Δίκαιο και Ηλεκτρονική Επίλυση Θεμάτων

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών ή/και πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από ότι η προσφυγή στο δικαστήριο είναι η Ηλεκτρονική Επίλυση Θεμάτων και Διαφορών.

Με απαρχή την 15η Φεβρουαρίου του έτους 2016 η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution-ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέθηκε σ’ εφαρμογή και η οποία δίνει τη δυνατότητα τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους σε εγχώριες ή διασυνοριακές συναλλαγές.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:


Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Μεσολαβητής Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Έπειτα από την υποβολή καταγγελίας-συμφωνίας από τον φορέα-διεκπεραίωση της καταγγελίας και περάτωση της καταγγελίας, ο φορέας οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών.


Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Αποδοχή Πολιτικής

Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης, εκτός του ότι αποδέχεται τους Όρους Χρήσης, συναινεί και στις Προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής:


Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές

Οι τιμές μεταβάλλονται χωρίς προειδοποίηση

Οι τιμές ισχύουν ΜΟΝΟ για ηλεκτρονικές παραγγελίες

Τα προϊόντα μεταφέρονται με κίνδυνο κι ευθύνη του πελάτη/χρήστη

Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, θα υποθέσουμε ότι είστε σύμφωνοι με αυτόν.

Περισσότερα